Used IBM Tape Storage

IBM 3494-D12 Tape Drive
IBM 3494-D12 Tape Drive
3494-D12
IBM 3570-B02 Tape Drive
IBM 3570-B02 Tape Drive
3570-B02
IBM 3570-C01 Tape Drive
IBM 3570-C01 Tape Drive
3570-C01
IBM 3590-E11 Tape Drive
IBM 3590-E11 Tape Drive
3590-E11
IBM 7205-311 Tape Drive
IBM 7205-311 Tape Drive
7205-311
IBM 7205-440 Tape Drive
IBM 7205-440 Tape Drive
7205-440
IBM 7206-005 Tape Drive
IBM 7206-005 Tape Drive
7206-005
IBM 7206-110 Tape Drive
IBM 7206-110 Tape Drive
7206-110
IBM 7206-220 Tape Drive
IBM 7206-220 Tape Drive
7206-220
IBM 7207-001 Tape Drive
IBM 7207-001 Tape Drive
7207-001
IBM 7207-011 Tape Drive
IBM 7207-011 Tape Drive
7207-011
IBM 7207-012 Tape Drive
IBM 7207-012 Tape Drive
7207-012
IBM 7208-001 Tape Drive
IBM 7208-001 Tape Drive
7208-001
IBM 7208-011 Tape Drive
IBM 7208-011 Tape Drive
7208-011
IBM 7208-341 Tape Drive
IBM 7208-341 Tape Drive
7208-341
IBM 7208-345 Tape Drive
IBM 7208-345 Tape Drive
7208-345
IBM 7331-205 Tape Drive
IBM 7331-205 Tape Drive
7331-205
IBM 7331-305 Tape Drive
IBM 7331-305 Tape Drive
7331-305
IBM 7336-205 Tape Drive
IBM 7336-205 Tape Drive
7336-205